International Air Band 877S

      
FM/TVI:54-108, AIR:108-136, PB:145-176, CB Ch.1-80, 6V.