Philips AE1695

      
FM/MW radio, IC:SONY CXA1019M, 3V.